Dzisiejsza data:

Źródła:

Fontes Lublinenses III: Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy, oprac. G. Jawor i M. Kołacz-Chmiel. Lublin 2009.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Stanisław Kuraś – "Dzieje Lubelszczyzny", Tom III, PWN, Warszawa 1983

"Lublin w dokumencie. 1317-1967" Wybór źródeł. Franciszek Cieślak, Henryk Gawarecki, Maria Stankowa, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976

Stanisław Tworek – "Rozkwit miasta. Renesans", [w:] "Dzieje Lublina", Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1956.

Dominik Fijałkowski, Mieczysław Kseniak – "Parki wiejskie Lubelszczyzny- stan, ochrona i rewaloryzacja biocenotyczna", PWN, Warszawa 1982

Informator Gminy Konopnica.

Echo Konopnicy – Informator Gminny, nr 3, sierpień – wrzesień 2007.

List Parafialny – Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP, św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Bożej Bolesnej w Konopnicy, Numer 46 (80), Rok II

Strategia Rozwoju Turystyki Krainy Lessowych Wąwozów na lata 2008-2013.

Marek Nowosad – "Szlaki turystyczne okolic Lublina", PTTK

Grafika losowa