Dzisiejsza data:

Michał z Lublina

XVI wiek (? – 1534)

            Pochodził z Turobina, miasteczka w lubelskim, ale pisał się Michał z Lublina lub krótko Lublin. Był wychowankiem Akademii Krakowskiej, doktorem dekretów (Juris pontificii), dziekanem kurzelowskim, a w końcu łowickim.

            Rozporządzeniem ostatniej woli datowanym w Krakowie 12 sierpnia 1527 roku zapisał sumę 5 060 złotych, zabezpieczoną w różnych kwotach i na rozmaitych dobrach ziemskich i dobrach w Krakowie, na cel ufundowania przy kościele parafialnym św. Anny kolegiaty, w której by kanonicy i wikariusze chwałę Bożą utrzymywać i opatrzenie swoje mieć mogli. Na wykonawców ostatniej swej woli wyznaczył kolegiatów, czyli doktorów i profesorów Collegii maioris, co powtórzył także osobnym aktem sporządzonym przed śmiercią w roku 1534.

           Upoważnił ich do erygowania kolegiaty na podstawie legowanej sumy 5 060 złotych, od której procent 300 złotych ma być przeznaczony dla kanoników  wikariuszów. Prócz tego przeznacza 1 000 złotych na wymurowanie domu dla wikariuszów, w którym to celu nabyto plac sąsiedni, przylegający do plebanii św. Anny. Dzięki tej fundacji probostwo św. Anny podniesiono do godności kolegiaty i stworzono sześć nowych beneficjów dla profesorów Akademii.

Grafika losowa