Dzisiejsza data:

Kotlina Chodelska leży w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej.

Ma kształt trójkąta i graniczy od północnego wschodu z Równiną Bełżycką, od południa ze Wzniesieniami Urzędowskimi, a od zachodu z Małopolskim Przełomem Wisły.

Zajmuje dorzecze Chodelki, dopływu Wisły, jest obniżeniem wypreparowanym w mało odpornych marglach kredowych o łagodnie nachylonych stokach, osiąga wysokość od 130 do 180 m n.p.m. (tzw. Skarpa Dobrska to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Lubelszczyźnie).

Zachodnia część kotliny jest zalesiona, z rozległymi stawami, Kotlina Chodelska jest regionem rolniczym z dość rozwiniętym przemysłem rolnospożywczym (przetwórstwo owoców i warzyw, mleczarnie, dawniej także cukrownie).

Głównymi miejscowościami są Opole Lubelskie, Poniatowa, Chodel, na uwagę zasługują Chodlik, Karczmiska i Wilków.

Grafika losowa